קיזוז הפסדים מועברים מעסק מול הכנסה ממשכורת

על פי הכלל שהיה קבוע בסעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה [להלן: "הפקודה"], הדן בקיזוז הפסד מועבר מעסק או משלח יד, ניתן היה לקזז הפסד כאמור מול הכנסות מעסק או משלח יד וכן מול רווח הון בעסק שיפיק הנישום בעתיד, ללא מגבלת זמן.

הכלל האמור היה מביא לעיוות באותם המקרים שבהם הנישום, אשר ספג הפסדים כתוצאה מפעילות במסגרת עסק או משלח יד, החליט להפסיק לפעול באותה מסגרת ולעבוד כשכיר. במקרה כזה, הכנסתו ממשכורת הייתה חייבת במס ולא ניתן היה לקזז הכנסה זו כנגד ההפסדים שצבר, לעיתים מאותה פעילות ממש, במסגרת עסקו או משלח ידו.

במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 2007), התשס"ז – 2007 [להלן: "חוק ההסדרים"] תוקן סעיף 28(ב) לפקודה, באופן שהפסדים מועברים מעסק או משלח יד יהיו ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתו של אותו אדם ממשכורת בעתיד, וזאת כפוף למספר תנאים מצטברים.

התנאי הראשון קובע כי לא הייתה לאותו אדם הכנסה מעסק או משלח יד בשנת הקיזוז. למעשה, לנישום שליטה על יכולת הקיזוז או מועד הקיזוז באמצעות הפקה של הכנסות מעסק או משלח יד בשנה מסוימת. כמובן, שאם המטרה הינה לקזז את ההפסדים מול ההכנסה ממשכורת, כי אז עדיף שלא להפיק הכנסות מעסק או משלח יד אם אלו בסכומים לא משמעותיים, שכן הכנסות אלו ישללו את יכולת הקיזוז כאמור. יודגש כי מדובר על הכנסה מעסק או ממשלח יד כלשהו, ולאו דווקא מהעסק או משלח היד שיצר את ההפסדים.

התנאי השני דורש שאותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח היד שאת ההפסד שהיה לו בו הוא מבקש לקזז. דהיינו הקיזוז מול הכנסות ממשכורת לא יתאפשר אם אותו אדם לא חדל מלעסוק בעסק או במשלח היד שיצר את ההפסדים. התנאי השני מגביל את עצם המשך העיסוק בעסק או משלח היד שיצרו את ההפסדים, בהתעלם מהשאלה אם העיסוק הספציפי הניב הכנסה אם לאו, וזאת בשונה מהתנאי הראשון אשר מתייחס להפקתה של הכנסה מעסק או משלח יד כלשהו.

התנאי השלישי הינו כי מקורו של ההפסד שאת קיזוזו מבקשים אינו מחברת בית או חברה משפחתית.

יודגש כי במסגרת תיקון החוק הוגבל קיזוז ההפסד המועבר ל"אותו אדם" ולפי דברי ההסבר לחוק ההסדרים הכוונה הייתה שלא לאפשר קיזוז של הפסד מועבר מעסק או משלח יד כנגד הכנסות ממשכורת של בן הזוג. כמו כן, חוק ההסדרים קובע עוד כי תחולת התיקון האמור בסעיף 28(ב) לפקודה הינו רק על הפסד מעסק או ממשלח יד שנוצר בשנת 2007 ואילך.