תכנוני מס החייבים בדיווח על פי חוק מס ערך מוסף

ביום 25.12.2006 פורסמו תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות") שעניינן בתכנון מס החייב בדיווח, והכוללות 2 פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח לפי חוק מס ערך מוסף.

הפעולה הראשונה קבועה בתקנה 2(1) לתקנות מתייחסת למעשה לקבוצת רכישה, וקובעת חובת דיווח בגין התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבנייה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן (בין אם גורם זה פועל לארגון הקבוצה רק לצורך רכישת הזכות במקרקעין ובין אם הוא פועל לארגונה גם לצורך רכישת שירותי בניה על המקרקעין).

הפעולה השנייה קבועה בתקנה 2(2) לתקנות והיא מתייחסת להחזקה, במישרין או בעקיפין, של מלכ"ר או מוסד כספי, באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בעוסק, בשיעור של 75% לפחות.

על-פי התקנות, פעולה מהסוג הראשון תפורט בדו"ח התקופתי (שלפי סעיף 67 לחוק מע"מ), לרבות הצדדים לפעולה (במישרין או בעקיפין) והסכומים ששולמו בשלהּ בכסף או בשווה-כסף ולמי ששולמו, הן על-ידי בעל הזכות במקרקעין ועל-ידי הגורם המארגן [בנוסף מוטלת על בעל הזכות ועל הגורם המארגן חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, בשנת ההתקשרות, וזאת במסגרת תקנות מס הכנסה המתייחסות לתכנוני מס חייבים בדיווח]. יוצא אפוא כי בעל מקרקעין שהוא אדם פרטי שאינו מדווח לרשויות המס באופן עצמאי, המוכר קרקע לקבוצת רכישה, חשוף כעת לשורה של חובות דיווח ולסנקציות בשל הפרתן(!). חוזר מע"מ 1/07 מיום 28.5.2007 מבקש להבהיר לעניין זה כי דיווח על ידי אחד הגורמים החייבים בדיווח אינו פוטר את הגורמים האחרים מחובה זו.

לעומת זאת, פעולה מהסוג השני תפורט בדו"ח התקופתי שבמועד הגשתו התקיימו התנאים הרלבנטיים לפעולה האמורה על-ידי המחזיק והעוסק, ודיווח זה יעמוד בתוקפו כל עוד שיעור ההחזקה האמור לא השתנה.

על אף האמור הפעולות שלעיל לא תיחשבנה לתכנון מס החייב בדיווח במקרה שבו: (א) ניתנה החלטת מיסוי כמשמעותה בסעיף 158ב לפקודת מס הכנסה לעניין מכירת הזכות במקרקעין נשוא הפעולה; או (ב) הפעולה דוּוחה למנהל מיסוי מקרקעין לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין כמכירת זכות במקרקעין, על-ידי בעל הזכות במקרקעין לגורם המארגן ועל-ידי הגורם המארגן לקבוצת הרוכשים.

סנקציות בשל אי דיווח- (א) אי דיווח במועד על פעולה שנקבעה כתכנון מס החייב בדיווח, יגרור הטלת קנס [סעיף 94 לחוק מע"מ]; (ב) אי הגשת הדיווח מהווה עבירה פלילית [סעיף 117(א)(6) לחוק מע"מ]; (ג) סעיף 96א לחוק מע"מ מטיל קנס בשיעור של 30% מסכום הגירעון שנוצר בשל פעולה שנקבעה כתכנון מס החייב בדיווח, ונקבע בשומה סופית שיש להתעלם מהפעולה בהתאם להוראות סעיף 138 לחוק מע"מ בהיותה פעולה מלאכותית או פעולה שאחת ממטרותיה העיקריות היא הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.