הארכת התקופה לתשלום המס במסגרת המס המוגבל על הכנסה מדמי שכירות

סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), "השכרת דירת מגורים", מאפשר ליחיד שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים, לבחור לשלם מס מוגבל בשיעור של 10% על הכנסות אלו, ללא כל הגבלת תקרה.

כתנאי לשיעור המס המופחת נקבע בסעיף כי המשכיר לא יהיה זכאי לנכות פחת והפחתות, לנכות הוצאות או לנצל זיכויים או פטורים. עוד נקבע, כי בעת מכירת הדירה, אם זו תהא חייבת במס שבח, השבח יגדל בסכום הפחת שניתן היה לנכות לולא האיסור בסעיף 122, הגם שלא נוכה בפועל.

בסעיף 122 לפקודה יצר המחוקק חריג לתפיסה הכוללת, שלפיה המס מוטל על ההכנסה החייבת, וקבע, כי המס ישולם בשיעור מסוים מתוך ההכנסה ברוטו, וזאת בשני תנאים עיקריים: שהכנסה זו אינה הכנסה מעסק בידי המשכיר; ושהמשכיר שילם את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך שלושים ימים מיום קבלתה (אלא אם הוא משלם כבר מקדמות באופן שוטף).

ביום 15.10.2007 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 159), התשס"ח-2007 (להלן: "התיקון") אשר תיקן את סעיף 122 לפקודה וקבע כי המועד לתשלום המס לפי סעיף 122(א) יהיה בתוך שלושים ימים מתום שנת המס, ולא שלושים יום מיום קבלת ההכנסה מדמי השכירות. תיקון זה יקל ללא ספק עם נישומים, אשר לא משלמים מקדמות על בסיס שוטף, ואשר לא פעם איבדו את הזכאות לשיעור המס המוגבל במסגרת סעיף 122 לפקודה, רק בשל חלוף המועד לתשלום המס.

התיקון האמור יחול על הכנסה מדמי שכירות שהופקה בשנת המס 2007 ואילך.

במסגרת ההוראות התחולה של התיקון נקבעה גם הקלה ספציפית ביחס להכנסות מדמי שכירות של יחיד שהופקו בשנת 2006, באופן שניתן לחייב הכנסות אלו, אצל מי שעמד ביתר תנאי הסעיף, במס מוגבל בשיעור 10%, למרות שהמס בגינן לא שולם תוך 30 ימים ממועד הפקתן, וזאת בתנאי שהמס על ההכנסה האמורה ישולם בתוך 30 ימים מיום תחילתו של התיקון [אשר פורסם ברשומות ביום 15.10.2007] בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס 2006 עד למועד התשלום בפועל.

יוצא אפוא כי החל משנת 2007, יחיד המבקש להחיל על ההכנסות מהשכרת דירת מגורים את שיעור המס המוגבל בסעיף 122 לפקודה, יידרש מעתה לשלם את המס (10%) בתוך 30 ימים מתום שנת המס, ולא מיום הפקת ההכנסות. יש לשים לב כי הוראה זו תאפשר גם למי שכבר איבד לכאורה את הזכאות ביחס להכנסות שקיבל בשנת 2007 בגלל איחור במועד תשלום המס, בכל זאת להחיל על עצמו את שיעור המס המוגבל.

כמו כן, ביחס להכנסות דומות שהופקו בשנת 2006, רשאי הנישום להחיל על עצמו את שיעור המס המוגבל אם ישלם את המס תוך שלושים ימים מיום תחילתו של התיקון (15.10.2007), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס 2006 עד למועד התשלום בפועל.