הבהרות הנובעות משינוי שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5%

ביום 1.7.06 שונה שיעור המע"מ משיעור של 16.5% לשיעור של 15.5%, ושיעור המס החדש – למעט במקרים חריגים -יחול על כל עסקה שמועד החיוב בגינה הינו מיום 1.7.06 ואילך.

להלן תמצית ההשלכות של הפחתת שיעור המס:

1. מכירת טובין

הכלל

מועד החיוב הינו מועד מסירת הטובין לקונה, ומכאן שלגבי טובין שנמסרו מיום 1.7.06 ואילך, יחול חיוב במע"מ של 15.5%, גם אם שולמו תשלומים על חשבון התמורה [ואפילו שולמה מלוא התמורה] עוד קודם למסירת הטובין, ואפילו אם המוכר כבר הוציא חשבונית בגין הנכס [כך למשל במקרה של רכב או מוצר חשמלי שהוזמן ושולם לפני המועד הקובע וסופק לאחריו].

חריג ראשון

ישנו חריג המתייחס לנכסים שלגביהם החיוב יבוצע על בסיס מזומן, ביחס לתמורה ששולמה לפני המסירה [כגון מערכות מיזוג, הסקה מרכזית, תקרות אקוסטיות, רמזורים ומעליות].

חריג שני – מקרקעין

הכלל: מועד החיוב במס יחול במועד מסירת החזקה לידי הקונה או במועד רישום המקרקעין על שם הקונה – לפי המוקדם.

החריג: תשלומים על חשבון התמורה, לפני מועד החיוב האמור, יחויבו במס על בסיס מזומן במועד תשלומם.

המשמעות הינה שביחס למקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לקונה עד ל- 1.7.06, חל מס של 15.5% על כל תשלום שיבוצע החל מהמועד הקובע ואילו כל תשלום שבוצע עד 1.7.06 היה חייב במס בשיעור 16.5%. אם המקרקעין כבר הועברו לקונה לפני המועד הקובע, יחול שיעור מס של 16.5% על כל התשלומים, גם אלו שלאחר המועד הקובע.

2. השכרת נכסים

הכלל שהוא שהחיוב במס חל על בסיס מזומן, והמס ישתלם על פי השיעור החל במועד התשלום ועל הסכום ששולם, כך שאם למשל שולמו דמי שכירות לפני המועד הקובע המתייחסים גם לתקופה שלאחר המועד הקובע, חייב כל הסכום שהשתלם במס בשיעור 16.5%, לפי מועד התשלום, ולהפך, במקרה שנעשה תשלום לאחר ה- 1.7.06 הוא יחויב במס בשיעור 15.5%, גם אם הוא מתייחס למעשה לתקופה המוקדמת למועד הקובע.

3. שירותים המחויבים על בסיס מזומן

ישנם שורה של שירותים, כגון כאלו המסופקים על ידי בעלי מקצועות חופשיים [עו"ד/רו"ח/רופא וכיוצ"ב] המחויבים על פי החוק והתקנות על בסיס מזומן. אי לכך, אם התקבל התשלום לאחר המועד הקובע, יחול חיוב במס בשיעור של 15.5%, אפילו השירות עצמו ניתן לפני המועד הקובע.

רשימה זו מהווה סקירה תמציתית בלבד ואינה מתיימרת לדון במכלול הנושאים. נשמח לעמוד לשירותכם ולהשיב על כל שאלה בנושא השינוי והשפעתו.