הרחבת הטבות המס לעולים חדשים ותושבים חוזרים גם במסים עקיפים

לפקודת מס הכנסה, במסגרתו שולבו פטורים ממס על הכנסותיהם של עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, לצד הרחבת הטבות המס שהוענקו לתושבים חוזרים ערב הרפורמה ("תיקון מס' 168").

ביום 3 באוגוסט 2010, אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון לצו מס קניה (פטור), תשל"ו- 1975 ("התיקון"). במסגרת התיקון הוענקו לתושבים חוזרים (כהגדרת המונח בצו) ועולים חדשים שורה של הקלות במסים עקיפים, בנוסף להטבות המס שהוענקו במסגרת תיקון מס' 168. בכך, רשות המסים ומשרד האוצר מחזקים את עמדתם ביחס לשימוש בהטבות מס כאמצעי לעודד קליטת עליה ולהחזיר הון אנושי איכותי למדינת ישראל.

להלן עיקרי ההקלות שנקבעו במסגרת התיקון. הקלות אלו יכנסו לתוקף עם פרסום התיקון ברשומות ויחולו רטרואקטיבית מיום 1 ביולי 2010.

1. השוואה בין ההקלה הקיימת בייבוא רכב מנועי על ידי עולה במס קנייה, מכס ומע"מ, לבין תושב חוזר ששהה שש שנים בחו"ל. הקלה זו לא תחול אם התושב החוזר או בן זוגו הועסקו בחו"ל באמצעות משרד ממשלתי או מעסיק ישראלי ולא עברו חמש שנים מתום השליחות.

2. לפני התיקון, עולה אשר בן זוגו נהנה בעבר מפטור על רכב מנועי בעת שלא היה בן זוגו, אינו זכאי לפטור על רכב, אלא אם בן הזוג החזיק והשתמש ברכב המנועי במשך חמש שנים לפחות או אם בן הזוג שילם את המסים החלים על הרכב. התיקון מקצר את תקופת החזקה והשימוש ברכב המנועי מחמש לארבע שנים ומחיל אותו גם על תושבים חוזרים.

3. לפני התיקון, מכירת רכב מנועי, על ידי עולה חדש ותושב חוזר הנהנים מפטור לפי הצו האמור, תהא פטורה מתשלום המס רק אם המוכר החזיק והשתמש ברכב בישראל למשך 5 שנים לפחות מיום השחרור או הרכישה של הרכב. במסגרת התיקון קוצרה תקופת השימוש המינימאלית מחמש שנים לארבע שנים.

יצוין כי בשל התחולה הרטרואקטיבית, תושב חוזר, שחזר לארץ החל מיום 1 ביולי 2010 יוכל לקבל את הפרש המסים הנובע מההקלות החדשות, אם שולם מס ביתר.

לסיכום, בעוד שהטבות המס "הקלאסיות" שמוענקות לעולים חדשים ותושבים חוזרים מתייחסות להפקת הכנסות מחוץ לישראל, ועל כן אלו לא תמיד רלוונטיות, הרי שההקלות המפורטות לעיל מתייחסות לסיטואציות שעשויות להיות רלוונטיות להיקף משמעותי יותר של העולים החדשים והתושבים החוזרים.