מיסוי – שינויי חקיקה ברומניה

עו"ד ירון זאבי (חשבונאות), שותף; עו"ד ליטל רווח

לאחרונה עודכנה חקיקת המס ברומניה באמצעות ה-Government Emergency Ordinance (להלן: "החוק החדש"), הכולל תיקוני חקיקה של הדין הפנימי ברומניה, אשר יכנסו לתוקף ביום 1.1.2010. ברשימה זו נסקור בקצרה את עיקרי שינויי החקיקה, במסגרת החוק החדש, המתייחסים לדיני המס ברומניה. החקיקה החדשה נועדה, בין היתר, להתמודד עם מיסוי של תאגידים זרים, ממדינות החברות באיחוד האירופאי, שהינן בעלות פעילות או נוכחות גם ברומניה.

תאגיד כ"תושב רומניה" לצורכי מס

חברה זרה שמקום הניהול האפקטיבי שלה הינו מרומניה, כמו גם חברות שהוקמו בהתאם לחקיקה האירופאית, שמשרדן הרשום הינו ברומניה, ייחשבו כ"תושב" לצורכי מס, ולפיכך הן חייבות במס ברומניה בגין הכנסותיהן מכל מקור שהוא, שצמחו ברומניה ומחוץ לה.

הקונספט החדש למונח "חברה שהוקמה בהתאם לחקיקה האירופאית", כולל גם חברות אירופאיות ("SE") ואגודות שיתופיות אירופאיות ("SCE"), שמשרדם הרשום ברומניה ואשר הוקמו על פי תנאים ופרוצדורות שנקבעו על ידי רגולטורים אירופאים.

העברת משרד רשום

נקבע, כי העברת משרדה הרשום של חברת SE וחברת SCE שהתאגדו באחת ממדינות האיחוד האירופי ("מדינת EU"), מרומניה למדינת EU אחרת, אינה אירוע החייב במס ברומניה, בתנאי שבעקבות ההעברה לא פורקה החברה או הוקמה חברה חדשה.

החלת הדין הרומני על חברות אירופאיות עם משרד רשום ברומניה

החל מיום 1.1.2010, הוראות מסוימות החלות על חברות רומניות, כגון מיסוי דיבידנד שנתקבל מחברה תושבת האיחוד האירופי, השלכות מס ברה-ארגון ועוד, יחולו גם על חברות שהתאגדו בהתאם לחקיקה האירופית ומשרדן הרשום הינו ברומניה.

חובת מסירת מידע על התקשרות עם תושב חוץ

החוק החדש קובע, כי חברות רומניות המתקשרות בהסכם לקבלת שירותים ברומניה הניתנים על ידי תושב חוץ, נדרשות להגיש את ההסכמים לעיון הרשות המוסמכת, על מנת לסייע בידה לבחון אם השירותים הנ"ל עולים כדי "מפעל קבע" של תושב החוץ ברומניה.

פחת על נכסים בלתי מוחשיים

נכסים קבועים בלתי מוחשיים, שניתן להם ביטוי בדוחות החשבונאיים, יזכו לפחת לצורכי מס, למעט עלויות הקמה ומוניטין.

שיעור מס הכנסה לתושב חוץ חבר ה-EU

שיעור המס שיחול על תושב חוץ שהינו תושב מדינת EU או מדינות ה- EFTA (איסלנד, ליכטנשטיין נורבגיה ושוויץ), יהיה הנמוך מבין הדין הפנימי ברומניה, החקיקה האירופית או אמנה למניעת כפל מס, כפוף לתנאים שנקבעו.

דרישה להצהרה לגבי חלוקת דיבידנד

החוק החדש מציב דרישות חדשות, אשר יחולו הן על חברות רומניות המחלקות דיבידנד והן על חברות זרות תושבות ה-EU או EFTAהמקבלות את הדיבידנד, כתנאי לפטור מניכוי מס במקור בגין הדיבידנדים המחולקים ברומניה.

מס ערך מוסף

בהיבט המע"מ, שולבו במסגרת החוק החדש שורה של הוראות, שנועדו ליצור הרמוניזציה בין כללי המע"מ ברומניה לבין אלו המקובלים ביתר מדינות ה-EU.

ביחס לשירות שניתן לחייב במס, אומץ הכלל לפיו ייקבע מקום מתן השירות לפי מקום עסקו של מקבל השירות או המקום שבו יש למקבל השירות מקום עסקים קבוע שאליו סופק השירות. לעומת זאת, כאשר מקבל השירות הינו גוף פרטי, ייקבע מקום מתן השירות לפי מקום עסקו הקבוע של נותן השירות. לכללים אלו חריגים, ויש לבחון כל מקרה לגופו.

נקבע עוד כי חייב במס שהתאגד מחוץ לרומניה ויש לו גם מקום עסקים קבוע ברומניה לעניין מע"מ, אשר מכר נכסים או נתן שירות ללא מעורבות של מקום העסקים ברומניה, לא יחויב במע"מ ברומניה בגין אותה פעילות.

בנוסף, נקבעו הוראות המתייחסות, בין היתר, להגדרת "עסקה" במקרה של מכירה בקונסיגנציה, שולבו הבהרות ביחס למע"מ בעסקאות נדל"ן ועודכנו חובות הדיווח השונות.