מס שונות בהענקת דירה פטורה במתנה לילד או לנכד

כידוע, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") מאפשר, בתנאים מסוימים, קבלת פטור ממס על מכירה של דירת מגורים מזכה, בידי יחיד. מסלול הפטור הנפוץ ביותר קבוע בסעיף 49ב(1) לחוק, הקובע פטור ממס על מכירת דירת מגורים מזכה, אם המוכר לא מכר דירה אחרת בפטור ממס ב-4 השנים שקודמות למכירה.

בשאלה אם נמכרה דירה אחרת בפטור ממס ב-4 השנים קודם למכירה הרלוונטית, מונה סעיף 49ב(1) לחוק מספר מכירות פטורות, שלא יראו אותן, לעניין סעיף 49ב(1), כמכירה שבוצעה בפטור ממס. על כן, באותם מקרים המנויים בסעיף 49ב(1), אין מגבלה לממש את הפטור של "אחת ל-4 שנים", אפילו הייתה מכירה פטורה לפני פחות מ-4 שנים.

ברשימה זו נבקש להפנות את תשומת הלב לחריג הראשון, המתייחס למתנה פטורה לפי סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה. בעוד ששאר החריגים מפנים לסעיף הפטור בחוק, הרי שבמקרה זה צומצמה תחולת החריג רק למתנות שניתנו לבן זוגו או לילדו של נותן המתנה, וזאת על אף שהפטור בסעיף 62 הינו רחב יותר באופן משמעותי וחל על מתנה ל"קרוב", כאשר המונח "קרוב" כולל בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובן זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם ועוד.

המסקנה אם כן ברורה: רק כאשר הנישום העניק לילדו או לבן זוגו דירת מגורים בפטור ממס לפי סעיף 62 לחוק– לא תיחשב מכירה זו כמכירת דירת מגורים אחרת לצורך ס’ 49ב(1), ורק במצב זה, יוכל הנישום למכור בתקופה אחת של 4 שנים, 2 דירות מגורים: הראשונה, מתנה בפטור לילדו או לבן זוגו, והשנייה, מכירה בפטור לפי סעיף 49ב(1).

לעומת זאת, אם העניק הנישום דירת מגורים במתנה פטורה לפי סעיף 62 לחוק שלא לילדו או לבן זוגו אלא לנכדו, להורהו לאחיו וכו’ – לא יוכל הנישום למכור דירת מגורים נוספת בפטור לפי סעיף 49ב(1) אלא רק לאחר שיחלפו 4 שנים מהענקת המתנה לנכד, להורה, לאח וכו’.

בו"ע (חי’) 8079/07 אהרון יצחק נ’ מנהל מיסוי מקרקעין מיום 4.9.08 אישרה ועדת הערר את עמדת המנהל לפיה העורר אינו זכאי לפטור ממס במכירת דירת מגורים, הואיל ונתן במתנה פטורה לפי סעיף 62 דירת מגורים לנכדתו, וטרם חלפו 4 שנים. נקבע שהעורר, אשר התכוון בכלל להעביר את הדירה במתנה לבנו, נהג כפי שנהג על בסיס ייעוץ שגוי של עורך הדין המטפל, שלא הכיר את המגבלה לפיה המתנה לא תיחשב כמכירה רק אם ניתנה לבנו או לבן זוגו של נותן המתנה. באותו מקרה, על בסיס קביעת הועדה כי העורר הוטעה, נקבע כי תאושר ביטול המתנה לנכדה והענקת הדירה לבן בפטור, באופן שגם מכירת הדירה המאוחרת תהא זכאית לפטור. כאמור, התסבוכת אליה נקלע העורר באותו מקרה הייתה נמנעת אילו היו נקראות הוראות החוק בתשומת לב, והוא היה זכאי לפטור במכירת הדירה השנייה אילו את המתנה היה נותן מלכתחילה לבנו במקום לנכדתו…

בכדי למנוע "תאונות מס" בלתי רצויות, מצאנו לנכון להדגיש את הפער בין הפטור הרחב על מתנה לקרוב לפי סעיף 62, לבין ההיקף המצומצם של החריג בסעיף 49ב(1)[א] לחוק, החל רק על מתנה לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה. יש להביא בחשבון אפוא כי מתנה שתינתן לקרוב, שאינו ילדו או בן זוגו של נותן המתנה, תיחשב כ"מכירה" שיש להמתין בעקבותיה 4 שנים נוספות עד שניתן יהיה למכור דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי סעיף 49ב(1) לחוק.