סופית: לא ניתן לקזז הפסדי עבר של חברה משפחתית מול הכנסות הנישום

סעיף 64א לפקודת מס הכנסה מחיל הסדר ספציפי ל"חברה משפחתית", שעיקרו האפשרות לראות – לבקשת החברה – את הכנסתה החייבת והפסדיה של החברה כהכנסותיו והפסדיו של הנישום בעל הזכות לחלק הגדול ביותר ברווחיה ["הנישום המייצג"].

עד היום לא נקבעה הלכה בשאלה אם ניתן לקזז הפסדים שצברה החברה המשפחתית לפני שהוכרה ככזו, כנגד רווחיו של הנישום המייצג בשנים שהחברה הינה משפחתית, והפסיקה של בתי המשפט המחוזיים בעניין הייתה לא אחידה.

בע"א 3319/04 ליאור שקלרש נ’ פ"ש רמלה מיום 2.7.06, קבע בית המשפט העליון, את ההלכה החד משמעית לפיה לא ניתן לקזז הפסדי עבר של חברה משפחתית, קרי הפסדים שנצברו בטרם הוכרה כמשפחתית, כנגד הכנסותיו של הנישום המייצג.

להלכה זו של בית המשפט העליון עשויה להיות השלכה על שורה ארוכה של תיקים המצויים בדיונים מול פקידי השומה והיא ללא ספק תעמוד לנגד עיניהם של נישומים אשר שוקלים את השימוש או המשך השימוש בהסדר החברה המשפחתית.

יש לציין כי דיני הקיזוז הרגילים ימשיכו לחול במישור החברה, דהיינו הפסדי העבר של החברה יקוזזו מול הכנסותיה, בהתאם לכללים הקבועים בפקודה.

נזכיר עוד כי סעיף 64א1 לפקודה, "חברה שקופה", אשר הוסף במסגרת תיקון 132 לפקודה בשנת 2002 ואמור היה לבטל ולהחליף את סעיף 64א, עדין לא נכנס לתוקף מהטעם שלא הותקנו התקנות מכוחו, ועד אז ימשיך סעיף 64א, "חברה משפחתית", להיות בתוקף.