חובת ניהול פרוטוקול במסגרת דיוני שומה

בהחלטה שניתנה ביום 31.7.2007 בבית המשפט המחוזי בבש"א (ת"א) 6480/07 ד"ר יוסף שגב, עו"ד נ’ פקיד שומה תל אביב 3 (להלן: "עניין שגב"), הביע בית המשפט עמדה לפיה על פקיד השומה לתעד בפרוטוקול כל דיון שנערך עם הנישום במסגרת הליכי השומה.

ההחלטה דנה בבקשה של ד"ר יוסף שגב (להלן: "המבקש") לצוות על פקיד שומה ת"א 3 (להלן: "המשיב") לגלות וליתן לו עותק מתרשומת, אשר נערכה על ידי המשיב בזמן ישיבה שנערכה במשרדי המשיב בעקבות השגה.

המשיב טען מנגד, כי מדובר בתרשומות פנימית ולא בפרוטוקול ישיבה. המשיב גם הוסיף וטען כי לא חלה עליו חובה בדין לערוך ולקיים תרשומת בדיונים.

בעניין שגב החליט ביהמ"ש כי התרשומת המדוברת הינה אכן טיוטא פנימית וכי אין מקום לחייב את פקיד השומה לחשוף אותה בפני המבקש.

יחד עם זאת, הביע בית המשפט את עמדתו כי על פקיד השומה לערוך פרוטוקול דיון בכל דיון שבין הנישום ורשות המס, על אף העדרה של הוראה מפורשת כל כך בפקודה:

"תפיסתי את הדין היא כי יש לערוך פרוטוקול דיון בכל דיון שבין הנישום ורשות המס בקשר עם תיקו, על אף העדרה של הוראה מופרשת לכך בפקודה, כאשר חובה זו מעוגנת בדין המנהלי והחוקתי…חובת רישום הדברים תקנה לדיון את אופיו כפי שביקש המחוקק להעניק לו, תחזק את אימון שני הצדדים כי מתנהל הליך שקוף, משמעותי, כי מתאפשרת זכות הטיעון וכי מדובר בהליך מקצועי שבו קולו של הנישום נשמע…בהיעדרה של הוראה כאמור בפקודה, קביעה זו צריכה שתחול מכאן ולהבא". [ההדגשות אינן במקור].

להחלטה בעניין שגב חשיבות מיוחדת נוכח העובדה כי במסגרת הדיונים בבית המשפט – הנערכים לא פעם מספר שנים לאחר הוצאת השומה והדיון בהשגה – מבקש הנישום להעלות טענות ביחס לאופן ניהול ההליך השומתי ולהתרחשויות אגב אותם דיונים. תיעוד דיוני השומה יסייע לנישום, כמי שנטל השכנוע מוטל עליו, להוכיח את טענותיו על סמך פרוטוקול הדיון שיערך על ידי רשות המסים.

מאידך, הרי שככל שחובת ניהול הפרוטוקול תשתרע גם על הצעות ואפילו "רעיונות" שהצדדים מעלים בשלב הדיון, לעיתים במסגרת מגעים לקראת פשרה אפשרית, אפשר שיהיה בכך כדי לפגוע או להגביל את חופשיות הצדדים, פקיד השומה והנישום כאחד, מלפעול לקראת פשרה. תוצאה כזו עלולה להביא לעומס גדול מזה הקיים בלאו הכי בבתי המשפט ולהארכת הליכי השומה, מעבר לנדרש.