שיעור מס מופחת על הכנסה מדיבידנד שמקורו בחברה תושבת חוץ

מאת: ירון זאבי, עו"ד (חשבונאות); ליטל רווח, עו"ד

במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ה-2008 (להלן: "תיקון 169"), אשר פורסם ביום 31.12.2008, נקבעו שורה של הטבות מס שנועדו לעודד ולהמריץ הבאתם של כספים מחו"ל לישראל, וזאת על מנת לסייע למשק הישראלי להתמודד עם המשבר הכלכלי העולמי.

בין היתר, בתיקון 169 הוסף סעיף 126א לפקודת מס הכנסה כהוראת שעה (להלן: "הוראת השעה"). תחולתה של הוראת השעה מצומצמת לשנת 2009, ועניינה הפחתת שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, כפי שנפרט להלן.

המצב החוקי עד לתיקון 169 היה כזה שחבר בני אדם לא חויב במס חברות על הכנסה מדיבידנד שהופק או נצמח בישראל. יחד עם זאת, ככל שדובר על הכנסה מדיבידנד שהופק או נצמח מחוץ לישראל, חויבה החברה מקבלת הדיבידנד במס בשיעור של 25% בגין ההכנסה מהדיבידנד.

סעיף 126א לפקודה, שכאמור נתווסף בתיקון 169, קובע כי "הכנסה מדיבידנד" של חברה שאינה חברת בית, חברה משפחתית או חברה שקופה, שנעשה בה "שימוש בישראל" במסגרת התקופה המזכה, כהגדרתה להלן, תהא חייבת במס, על פי בקשתה, בשיעור מס מופחת של 5%, וזאת במקום שיעור מס של 25%.

עיון בסעיף 126א מלמד כי על מנת שדיבידנד שנתקבל ע"י חבר בני אדם תושב חוץ ייחשב כ"הכנסה מדיבידנד" הזכאית לשיעור המס המופחת הקבוע בסעיף, יש לעמוד בשורה של תנאים והגדרות הקבועים בסעיף 126א לפקודה, לרבות ביחס לדרישת ה"שימוש בישראל" של הדיבידנד המתקבל במהלך התקופה המזכה הקבועה בסעיף.

על מנת להבהיר את אופן היישום בפועל של הוראת השעה ולאור הגבלת תוקפה לשנת המס 2009 בלבד, פרסמה רשות המיסים ביום 20.8.09 את חוזר מ"ה 2/2009, הנותן ביטוי לפרשנות ולעמדת רשות המיסים ביחס להוראות ולמונחים המופיעים בסעיף 126א לפקודה.

כך למשל, במסגרת החוזר מבהירה רשות המסים את עמדתה ביחס למונח "הכנסה מדיבידנד", שהוגדר בסעיף 126א כהכנסה החייבת של חברה מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, אשר התקבלה בידה ע"י חבר בני אדם תושב חוץ (להלן: "החברה המחלקת") בשנת המס 2009. עמדת הרשות בעניין זה, הינה שסכום הדיבידנד צריך להתקבל בפועל במזומן בישראל בשנת המס 2009, ולפיכך "דיבידנד בעין" לא נכלל במסגרת הטבת המס.

כמו כן, במסגרת הוראת השעה הותנה תחולתו של שיעור המס המופחת על "הכנסה מדיבידנד", בכך שב"הכנסה מדיבידנד" יעשה "שימוש בישראל" במהלך שנת 2009 או בתוך שנה אחת מיום קבלת הדיבידנד בפועל, לפי המאוחר ("התקופה המזכה"). במסגרת החוזר הבהירה רשות המסים, כי בעת בחינת המונח "שימוש בישראל" ביחס לדיבידנד שהתקבל בשנת 2009, יובא בחשבון הן "שימוש בישראל" שנעשה בשנת 2009 טרם קבלת ה"הכנסה מדיבידנד", והן "שימוש בישראל" שנעשה תוך שנה ממועד קבלת הדיבידנד בפועל.

עוד הובהר ע"י רשות המיסים במסגרת החוזר, כי בקביעת מעמדה של חברה כ"חברה נשלטת זרה" לא תובא בחשבון "הכנסה מדיבידנד" שקיבלה אותה חברה, אם זו חולקה ומוסתה בישראל בהתאם להוראות סעיף 126א לפקודה.

סיכום

כאמור, ההטבה במסגרת הוראת השעה, אם לא תוארך, מתייחסת להכנסה מדיבידנד שנתקבלה מחברה זרה במהלך שנת 2009. נוכח ריבוי המונחים והתנאים בהוראת השעה ומורכבותם, הרי שעמדת רשות המסים כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר, הגם שפורסמה בשלב מאוחר יחסית של תקופת ההטבה, עשויה לסייע בידי חברות המחזיקות בחברות זרות בעלות רווחים צבורים אשר שוקלות חלוקת דיבידנד לקראת תום תקופת הטבה, להעריך בצורה טובה יותר את האופן בו תתייחס רשות המסים לחלוקה כזו ואת השאלה אם חלוקה כזו עומדת, לכל הפחות לפי גישת רשות המסים, בתנאי הוראת השעה.

בהקשר זה, הרי שבאותם המקרים בהם יש לכאורה פער בין עמדת רשות בחוזר לבין עמדת החברה שעתידה לקבל את הדיבידנד, ביחס למשמעות המונחים והתנאים שנקבעו במסגרת הוראת השעה ויישומה, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מתאים טרם ביצוע החלוקה.