הלקוח תמיד צודק? ממש לא בטוח.

לאחרונה התקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי בחיפה במסגרתו נדחתה תובענה ייצוגית ע"ס 26 מיליון ש"ח כנגד לקוח של המשרד. המנטרה "שהלקוח תמיד צודק" והקלות בה, עד עתה, היה ניתן להגיש תובענות ייצוגיות, הביאה לשטף חסר תקדים של תובענות ייצוגיות כנגד עסקים, חלקן סחטניות לחלוטין.

האם פיצוי בגין פגיעה במקרקעין עקב תוכנית שלא על דרך ההפקעה חייב במס ערך מוסף?

בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה בבית המשפט המחוזי הובעו עמדות מנוגדות ביחס לשאלה אם פיצויים המתקבלים בגין פגיעה במקרקעין עקב תכנית, כאשר משתלמים גם פיצויים בגין הפקעה, חייבים במס ערך מוסף.

החשיבות בעריכת ושמירת תיעוד לצורך תביעת הוצאות בניכוי

בפסק הדין שהתקבל ביום 22.7.07 בבית המשפט העליון בע"א 9734/05 חברת ק.א בוני מטרסדורף והסביבה בע"מ נ’ מס הכנסה פקיד שומה ירושלים 3 (להלן: "פס"ד מטרסדורף") מחדד ביהמ"ש פעם נוספת את ההלכה המתייחסת לנטל ההוכחה בניכוי ההוצאות על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה").

קיזוז הפסדים מועברים מעסק מול הכנסה ממשכורת

על פי הכלל שהיה קבוע בסעיף 28(ב) לפקודת מס הכנסה [להלן: "הפקודה"], הדן בקיזוז הפסד מועבר מעסק או משלח יד, ניתן היה לקזז הפסד כאמור מול הכנסות מעסק או משלח יד וכן מול רווח הון בעסק שיפיק הנישום בעתיד, ללא מגבלת זמן.

תכנוני מס החייבים בדיווח על פי חוק מס ערך מוסף

ביום 25.12.2006 פורסמו תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות") שעניינן בתכנון מס החייב בדיווח, והכוללות 2 פעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח לפי חוק מס ערך מוסף.