מן העיתונות

ynet:  דצמבר 2019

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639785,00.htmlhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5639785,00.htmlAdvToken=d9e8d25c36eb452ab3a8dce8dcee6626#.Xeyg7pNvaUk

psakdin:  דצמבר 2019

https://www.psakdin.co.il/Document/20543?AdvToken=d9e8d25c36eb452ab3a8dce8dcee6626#.Xeyg7pNvaUkhttps://www.psakdin.co.il/Document/20543?https://www.psakdin.co.il/Document/20543?AdvToken=d9e8d25c36eb452ab3a8dce8dcee6626#.Xeyg7pNvaUk

OKneto:  אוקטובר 2019

http://okneto.co.il/index.php/25-%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/%D7%9E%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94/1465-2019-10-28-09-50-29.html

כיכר השבת:  ספטמבר 2019

https://www.kikar.co.il/330294.html

Mako:  יולי 2019

https://www.mako.co.il/finances-law/property-law/Article-acc97d08f07db61027.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1149282442

Ynet:  יולי 2019

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5548224,00.html

Ynet:  ספטמבר 2018

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5339066,00.html

PsakDin:  אוגוסט 2018

https://www.psakdin.co.il/Document/18572?AdvToken=1765b83f411640aa90702f9ece79d794#.W5jKquhvaUk

KolHazman:  מאי 2018

http://www.kolhazman.co.il/293298

Ynet:  מאי 2018

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5248825,00.html

Ynet:  ינואר 2018

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3729525,00.html

PsakDin:  ינואר 2018

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%95-%D7%AA%D7%A4%D7%A6%D7%94-%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%A9%D7%99-%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%91-5-1-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9?

PsakDin:  דצמבר 2017

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%A7-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%97%D7%99%D7%95%D7%91%D7%99-%E2%80%93-%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%9C#.WyD8IKdvaUk

PsakDin: אוגוסט 2017

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%91%D7%99%D7%9E-%D7%A9-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2-%D7%9E-%D7%98%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A7#.WYBb2YTyuUk

PsakDin: יולי 2017

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%94%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A1-%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%94-%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%99-%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94#.WYBbv4TyuUk

Mako: יולי 2017

http://www.mako.co.il/finances-law/law-general/Article-eab7fec86c21d51006.htm?sCh=02048413c53aa510&pId=885471177

PsakDin: יולי 2017

https://www.psakdin.co.il/Document/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%91%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95-%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA#.WYgZeLyCyUl

Mako: אפריל 2017

http://www.mako.co.il/finances-law/work/Article-b7fbec1bea75b51006.htm?sCh=02048413c53aa510&pId=885471177

ynet: מרץ 2017

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4934645,00.html

ynet: פברואר 2017

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4919496,00.html

כלכליסט: אוגוסט 2016

http://www.themarker.com/law/1.3025563

כלכליסט: יולי 2016

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3693390,00.html

כיכר השבת: יוני 2016

http://www.kikar.co.il/201640.html

כלכליסט: פברואר 2016

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3681553,00.html

כיכר השבת: דצמבר 2015

http://www.kikar.co.il/188676.html

ynet: נובמבר 2015

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4730767,00.html

דה מרקר: אוגוסט 2015

http://www.themarker.com/law/1.2710768

דה מרקר: מאי 2015

http://www.themarker.com/law/1.2641823

גלובס: מרץ 2015

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001015586

וואלה: מרץ 2015

http://cars.walla.co.il/item/2835363

 

YNET: נובמבר  2015

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4730767,00.html

ידיעות אחרונות: פברואר 2015

20150303045047

רכב ותחבורה: פברואר 2015

http://www.rechev.net/TOTALLOSS425.html

one: יוני 2013

http://www.one.co.il/Article/14-15/3,0,0,0/217969.html

ארגון שחקני הכדורגל: מאי 2013

http://www.ifpa.org.il/5916/mm2/

ynet: אפריל 2011

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4058148,00.html

NRG: אפריל 2011

http://www.nrg.co.il/online/71/ART2/228/977.html

הזמן הירוק: אפריל 2011

http://www.kibbutz.org.il/itonut/2011/dafyarok/110407_ramat_hcovesh.htm

גולר1: מרץ 2011

http://www.goler1.co.il/article/2183

ynet: נובמבר 2010

http://www.tbk.co.il/article/1418654

וואלה: נובמבר 2008

http://finance.walla.co.il/item/1376817

הארץ: נובמבר 2008

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1359948

ynet: אוגוסט 2010

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3943317,00.html

וואלה: אוגוסט 2010

http://sports.walla.co.il/item/1721257

nrg: אוגוסט 2010

http://www.nrg.co.il/online/3/ART2/144/235.html

גלובס: אוגוסט 2008

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000367347

TheMarker: אוגוסט 2008

http://www.themarker.com/law/1.509774

גלובס: אוגוסט 2008

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000375590